Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, a w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji w zakresie przetwarzanych danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail lub na adres korespondencyjny:

rodo@stop-seksualizacji.pl

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci
50-321 Wrocław, ul. Żeromskiego 13/1

Polityka Prywatności

Dane osobowe
Czego dotyczy ta część polityki prywatności?
Informacje zawarte w niniejszej części Polityki Prywatności dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych czytelników informacji zawartych w serwisie internetowym rchd.pl

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) przekazywanych w związku z rejestracją i korzystaniem z serwisu rchd.pl (w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, 50-321 Wrocław, ul. Żeromskiego 13/1 (“Administrator”).

Jak mogę się skontaktować z administratorem w sprawie danych osobowych?
Administrator umożliwia kontakt z nim w sprawie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: info@rchd.pl oraz adresu korespondencyjnego: 50-321 Wrocław, ul. Żeromskiego 13/1.

Skąd administrator ma moje dane osobowe?
W zakresie w jakim Pana/i dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Pana/i, poprzez newsletter lub w trakcie prowadzenia działań statutowych stowarzyszenia. Dane mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora m.in.: informatyczne, doradcom prawnym, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Ponadto dane mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie (lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na innych podstawach prawnych niż zgoda). Ma Pan/i też prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy administrator podejmuje wobec mnie zautomatyzowane decyzje?
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Czy moje dane są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Jakie są cele, podstawy i okres przetwarzania moich danych osobowych? Czy istnieje wymóg podania przeze mnie danych osobowych?

Newsletter
jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę – w celu prowadzenia działań marketingowych (np. przekazywanie bieżących informacji oraz informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia drogą elektroniczną lub telefoniczną) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Pana/i zgody);
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi).
Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Powyższy okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymagane, ale brak podania danych będzie skutkował niemożliwością przetwarzania danych w celach marketingowych.

Pliki cookies
Pliki cookies to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu rchd.pl, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) podczas korzystania przez Pana/Panią z serwisu internetowego rchd.pl
Pliki cookies są wykorzystywane, w szczególności w celu:
– zapamiętania danych logowania (aby nie było konieczne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła);
– zbieranie danych statystycznych (służących rozwojowi i udoskonalaniu serwisu internetowego rchd.pl zgodnie z preferencjami klientów).

Pliki cookies nie zawierają danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby korzystającej z serwisu internetowego. Pliki te nie są szkodliwe dla Pana/Pani urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień jego oprogramowania.
W trakcie korzystania przez Pana/Panią z serwisu rchd.pl wykorzystywane są poniższe rodzaje plików cookies:
cookies sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Pana/Pani urządzeniu do czasu opuszczenia serwisu;
cookies stałe – przechowywane w Pana/Pani urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Pana/Panią.
W trakcie korzystania przez Pana/Panią z serwisu wykorzystywane są pliki cookies mające następujące funkcje: niezbędne do nawigowania po serwisie rchd.pl. Bez ich zapisania na Pana/Pani urządzeniu korzystanie z serwisu informacyjnego rchd.pl jest niemożliwe;
statystyczne – umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu w jaki korzysta Pan/Pani z serwisu informacyjnego rchd.pl ;
funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Pana/Pani urządzeniu m. in. nie będzie konieczne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła;
społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których Pan/Pani korzysta, z serwisem informacyjnego rchd.pl .

Ustawienia przeglądarki zazwyczaj domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani na zapisywanie plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Zmiany mogą polegać na niezapisywaniu plików cookies lub na każdorazowym informowaniu Pana/Pani o zapisaniu ich. Możliwe jest również ręczne usunięcie plików cookies ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji “Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z serwisu internetowego rchd.pl

Informacje końcowe

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, korzystania z serwisu informacyjnego rchd.pl  lub jego funkcjonowania (w tym stosowania plików cookies), należy kontaktować się pod adresem mailowym: info@rchd.pl