Misja

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla ochrony i wspierania bezpieczeństwa i godności dzieci, niezależności światopoglądowej rodzin, integralności rodzin, prawa rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami oraz dla propagowania szczególnej roli społecznej rodziny rozumianej jako wspólnota małżonków – kobiety i mężczyzny – i ich dzieci.


Cele
Celem Stowarzyszenia jest:

 • Ochrona konstytucyjnych praw rodziny,
 • propagowanie naturalnego modelu rodziny opartej na trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety,
 • edukacja dzieci i młodzieży za zgodą rodziców z zakresu rzetelnej wiedzy o seksualności człowieka,
 • edukacja rodziców z zakresu edukacji i wychowania dzieci,
 • edukacja rodziców z zakresu przysługujących im konstytucyjnych praw,
  zapewnienie prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z wyznawanymi wartościami,
 • zapewnienie dzieciom ochrony przed treściami o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
 • zapewnienie dzieciom ochrony przed promowaniem aktywności seksualnej wśród dzieci i młodzieży,
 • zapewnienie dzieciom ochrony przed wpływami ideologii zrównujących naturalne skłonności heteroseksualne człowieka z innymi, w szczególności homoseksualnymi,
  zapewnienie dzieciom ochrony przed wpływami ideologii zrównujących tradycyjny model rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny z różnymi alternatywnymi modelami.

Sposoby działania

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: organizowanie akcji edukacyjnych i informacyjnych, organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, tworzenie programów edukacyjnych, organizowanie szkoleń, prelekcji, konferencji, wydawanie, drukowanie oraz rozpowszechnianie różnego rodzaju publikacji, uczestniczenie w debacie społecznej, w tym w szczególności toczącej się na łamach różnego rodzaju mediów lokalnych i ogólnokrajowych, podejmowanie inicjatyw o charakterze prawodawczym na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym, korzysta z przysługujących środków ochrony prawnej, w tym w szczególności zawiadamianie organów ścigania o przypadkach łamania prawa.

Prezes Zarządu Głównego

Magdalena Czarnik – socjolog

Wiceprezesi
Aida Matys – analityk projektów badawczych

Radosław Owczarkowski – prawnik

Magdalena Trojanowska – prawnik, dziennikarka

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod nr 0000609985.

NIP: 8992787153.