Ruch Ochrony Szkoły skierował do Ministra Edukacji i Nauki P. Czarnka list w sprawie edukacji włączającej

Szanowny Panie Ministrze!

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie – te słowa ordynata Jana Zamoyskiego są bliskie każdemu, komu leży na sercu dobro Polski i przyszłość naszych dzieci. W obliczu zagrożeń dotyczących naszych uczniów i wychowanków oraz edukacji szkolnej w Polsce środowisko reprezentujące rodziców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, ekspertów i pracowników oświaty powołało Ruch Ochrony Szkoły [ROS].

Celem ROS jest dobro ucznia i ochrona szkoły, a metodą – konsolidacja środowisk na zasadach bezinteresownej aktywności zaangażowanych osób i organizacji we współpracy z instytucjami oświatowymi.

Dobro to rozumiemy jako budowanie autorytetu nauczyciela-mistrza w bezpośrednim kontakcie z uczniem, organizację lekcji w szkole, a nie zdalnie. Kluczowa jest dla nas ochrona uczniów przed demoralizacją i wulgarną edukacją seksualną. Jesteśmy przekonani, że ukierunkowanie edukacji na zdobywanie wiedzy oraz rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego, a także wychowanie uczniów do odpowiedzialności w duchu antropologii chrześcijańskiej – to filary edukacji i wychowania osadzone w polskiej tradycji i kulturze.

Troską ROS jest roztropne wspieranie i integracja uczniów z dysfunkcjami w sposób adekwatny do ich problemów i możliwości. Dostrzegamy ogromne problemy wynikające z wdrażania szkodliwej metody włączającej, która poniosła fiasko we wszystkich państwach, które ją wprowadziły. Na podstawie doświadczeń innych krajów wiemy, że tzw. edukacja włączająca skutkuje katastrofalnym obniżeniem poziomu kształcenia wszystkich uczniów, prowadzi do likwidacji szkolnictwa specjalnego, a w rezultacie – grozi demontażem całego systemu oświaty. Edukacja włączająca, rzekomo wysokiej jakości dla wszystkich pod wspólnym dachem i nie wykluczająca nikogo, to ideologiczny lewicowy projekt bez odniesienia do rzeczywistości, którą jest autentyczne dobro ucznia.

Mamy świadomość, że ze względu na naciski zewnętrzne, realizacja powyższych zadań w oświacie, nakreślonych przez ROS, wymaga od rządu determinacji oraz zakłada skuteczną kontrolę nadzoru pedagogicznego i organów prawa, przy współpracy z aktywnymi rodzicami. W tym celu podejmujemy działania w strukturach szkół i jesteśmy gotowi do współpracy z MEiN oraz na poziomie kontaktów z Kuratorami.

Oczekujemy:

1. poddania ścisłej kontroli tych organizacji pozarządowych, które chcą prowadzić zajęcia w placówkach oświatowych, a także wprowadzenia – poza  koniecznością uzyskania zgody rodzicielskiej na uczestnictwo dziecka w tego typu zajęciach – wymogu przedstawienia rodzicom i władzom szkoły szczegółowego scenariusza zajęć i materiałów, jakie będą używane  [aktywizujemy rodziców i nauczycieli, zabiegamy o konkretne zapisy w Prawie Oświatowym w tym zakresie, monitorujemy NGO],

2. wzmocnienia kadr prowadzących przedmiot Wychowanie do Życia w Rodzinie, nowelizacji programu nauczania w tym zakresie [posiadamy i proponujemy od dawna MEiN konkretne rozwiązania, zabiegając o ich pilne uwzględnienie]

3. ochrony i rozwoju istniejących szkół specjalnych, z ich kadrą i dorobkiem; profesjonalnej integracji pod kontrolą poradni; wstrzymania  procesu wdrażania metody włączającej w szkołach masowych [monitorujemy stan faktyczny, a nie deklarowany, apelujemy do MEiN o zmianę dotychczasowej strategii i przyjęcie właściwych rozwiązań]

4. zachowania statusu poradni psychologiczno-pedagogicznych  i wzmocnienia ich roli w orzecznictwie [bronimy tych placówek i kadr],

5. zaniechania planów wprowadzenia po raz kolejny edukacji zdalnej, której skuteczność dla pozyskiwania wiedzy i umiejętności jest katastrofalnie niska, a  która pogłębia uzależnienia cyfrowe oraz ogólny kryzys zdrowotny, psychiczny i społeczny uczniów oraz kadr pracowniczych [będziemy się przeciwstawiać każdej próbie powrotu tej formy pseudoedukacji].

Zwracamy uwagę, że obciążanie nauczycieli kolejnymi obowiązkami zmniejsza skuteczność procesu dydaktycznego i dzieje się z wielką szkodą dla uczniów, a także  pogłębia kryzys w kadrach oświatowych i powoduje odejścia z zawodu [dotyczy to nauczycieli przedmiotów oraz pedagogów specjalnych]. Pospieszne masowe uzupełnianie kwalifikacji i zdobywanie dodatkowych uprawnień np. przez nauczycieli wspomagających – co dodatkowo wymusza edukacja włączająca – nie zdoła zapobiec temu kryzysowi.

Ruch Ochrony Szkoły współtworzą różne środowiska. Dysponujemy rozbudowanym zasobem rodzicielskich, nauczycielskich i eksperckich doświadczeń oraz konkretnym poparciem w środowisku szkolnym. Jesteśmy przekonani, że nasza wspólna odpowiedzialna troska i zaangażowanie przywróci polskiej szkole należną rangę i ochroni ją przed szkodliwymi tendencjami.

Domagamy się, aby Pan Minister uwzględnił postulaty Ruchu Ochrony Szkoły przy podejmowaniu kluczowych decyzji w roku szkolnym 2022/2023. Jesteśmy otwarci na  współpracę z każdym, komu zależy na dobru młodego pokolenia, które niebawem przejmie odpowiedzialność za naszą Ojczyznę.

Z wyrazami szacunku

Koordynatorzy Ruchu Ochrony Szkoły

  • Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci
    – prezes Magdalena Czarnik
  • Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”
    – prezes Agnieszka Pawlik-Regulska
  • Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk
    – prezes Marek Skiba
  • Hanna Dobrowolska – ekspert oświatowy

Sygnatariusze Ruchu Ochrony Szkoły – organizacje i osoby indywidualne:

Fundacja Centrum Życia i Rodziny
Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
Fundacja Mamy i Taty
Fundacja Nowe Spektrum
Fundacja Polskie Veto
Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom
Fundacja im. Nikoli Tesli

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców

Stowarzyszenie Ruch 4 Marca – Łódź 
Tadeusz Adamiec – emeryt. dyrektor Instytutu Głuchoniemych w Warszawie
Towarzystwo Wiedzy Społecznej w Toruniu

 „Ad-Rem” – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego i Kształtowania Postaw Obywatelskich

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej
Jan Pospieszalski – publicysta, muzyk
Krzysztof Karoń – publicysta, twórca Programu Wiedzy Społecznej
Niezależny Związek Zawodowy „Wolność i Godność”
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”
Paweł Januszek – redakcja portalu Postaw na Wolność
Piotr Witczak – analityk technologii medycznych

Lista ma charakter otwarty i dołączają kolejne organizacje.

Załączamy: Deklaracja Ruchu Ochrony Szkoły 

Do wiadomości:

Prof. Andrzej Waśko – przewodniczący Rady do spraw Rodziny, Edukacji Wychowania przy Prezydencie RP

Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka 

Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich

Mirosława Stachowiak- Różecka – przewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży